Newsgroup:
soc.culture.laos
Add New Display Options
11
replies
ປື້ມ: 15 ປີແຫ່ງກາຣລໍຄອຍ
started 2005-10-26 04:09:18 UTC
2018-05-15 06:10:30 UTC
a***@gmail.com
46
replies
Why didn't Touby Lyfoung leave the country?
started 2005-09-25 06:34:12 UTC
2018-05-11 18:58:50 UTC
t***@gmail.com
4
replies
Test...
started 2018-02-13 21:16:30 UTC
2018-04-08 21:57:18 UTC
k***@gmail.com
3
replies
Laos territory in the late 19th to early 20th century
started 2005-09-08 20:49:18 UTC
2018-03-10 06:40:23 UTC
c***@gmail.com
30
replies
ອັນນີ້ຄືໃບປີວທີ່ວ່ານລົງໄປທົ່ວປະເທດລາວ
started 2005-02-11 18:01:15 UTC
2018-03-09 22:31:50 UTC
c***@gmail.com
16
replies
ພື້ນວຽງ
started 2005-01-10 08:04:15 UTC
2018-03-09 20:32:15 UTC
c***@gmail.com
17
replies
"เกิดอะไร กับสตรีวัยหมดระดู" - ชีวิตและสุขภาพ of Saoseno?
started 2013-01-30 01:20:52 UTC
2018-01-17 06:21:29 UTC
b***@gmail.com
3
replies
Hmong Refugees Live in Fear in Laos and Thailand July 24, 2010
started 2010-07-27 17:13:42 UTC
2017-12-31 02:28:00 UTC
l***@gmail.com
12
replies
11 ແຜນງານໃຫຍ່ ແລະ 111 ໂຄງການຈຸດສຸມ
started 2006-09-28 15:53:24 UTC
2017-12-16 03:49:18 UTC
l***@gmail.com
1
reply
Is Princess Norodom Arunrasmy Lao? Yes - 50% (1/2 Lao 1/2 Khmer)
started 2017-11-28 05:39:03 UTC
2017-11-28 05:41:38 UTC
k***@gmail.com
2
replies
Laos and Crypto Currency
started 2017-05-30 22:09:03 UTC
2017-11-01 10:11:46 UTC
t***@gmail.com
5
replies
Watch video Hmong girls for prostitution?
started 2004-05-28 03:39:41 UTC
2017-05-16 13:42:52 UTC
w***@gmail.com
60
replies
One of the reasons making Laos undeveloped
started 2005-05-08 13:30:12 UTC
2017-05-10 15:55:25 UTC
ຜີ
6
replies
ເພງໂອດວງຈໍາປາ ຟັງແລ້ວບໍເບື່ອ
started 2012-02-01 18:09:48 UTC
2017-04-25 06:25:53 UTC
s***@gmail.com
9
replies
ຊອກຫາລາວພວນຢູ່ທີ່ອານຸສາວະຣີຍັງບໍ່ເຫັນເລີຍ
started 2016-11-06 20:41:22 UTC
2017-04-23 06:44:33 UTC
ພວນພິຣົມ
6
replies
ຢ່າລືມຄຶດເຖິງກັນ
started 2017-04-07 02:09:53 UTC
2017-04-10 15:23:06 UTC
k***@gmail.com
7
replies
ຢາກຂໍແຜ່ເອົາຄໍາພະຫຍາທີ່ມີຈົງໂຕຍໃນການກ້ຽວບ່າວລົມສາວ.
started 2010-04-22 22:15:47 UTC
2017-04-04 15:10:27 UTC
SULILEC@EMAIL.COM
2
replies
SENSE OF HUMOR: ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້
started 2016-09-18 01:09:46 UTC
2017-04-03 19:27:55 UTC
SULILEC@EMAIL.COM
3
replies
ໄປສະນີລາວກະສົ່ງຈົດໝາຍແລະຫໍ່ພັດສະດຸຕ່າງໆເຖິງບ້ານຢູ່ບໍ?
started 2017-02-10 12:17:47 UTC
2017-03-24 00:51:55 UTC
ພວນພິຣົມ
2
replies
Thai authority is trying to cope with the half-breed children...
started 2005-08-19 17:01:26 UTC
2017-03-09 08:28:37 UTC
t***@yahoo.com
1
reply
What does this mean?
started 2011-11-27 14:27:51 UTC
2016-12-11 18:01:33 UTC
f***@gmail.com
1
reply
Congratulation Mr. President!!!
started 2016-11-21 22:08:55 UTC
2016-11-21 22:36:25 UTC
SULILEC@EMAIL.COM
124
replies
AMERICAN ELECTIONS 2016
started 2016-01-31 16:35:15 UTC
2016-10-07 19:57:28 UTC
CASALAO
11
replies
SENSE OF HUMOR: ສະໂນເຝັກເຢັນ ແລະ ຫຍ້າຂຽວນິນ (To Honor Summer Coolness)
started 2016-07-27 15:02:31 UTC
2016-10-05 21:17:31 UTC
Sulilec @EMail.com
1
reply
Secretive Laos thrust into spotlight with journalists' arrests, blast
started 2003-07-02 16:28:57 UTC
2016-09-29 14:21:19 UTC
p***@googlemail.com
1
reply
Sense of Humor: "ຮັກກໍ່ຈະອົດເອົາ"
started 2016-09-22 12:26:44 UTC
2016-09-26 18:55:47 UTC
s***@gmail.com
26
replies
ສະບາຍດີ ເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມການແລະເພື່ອນຮ່ວມຊາຕ ທຸກໆທ່ານ
started 2016-09-06 03:43:37 UTC
2016-09-25 05:26:32 UTC
ຜູ່ບ່າວລາວ
1
reply
SENSE OF HUMOR: To Honor Autumn, I Will Wait
started 2016-09-22 12:26:46 UTC
2016-09-22 12:26:48 UTC
s***@gmail.com
12
replies
Barack Obama became the first US President to visit Laos
started 2016-09-06 10:24:05 UTC
2016-09-15 14:40:14 UTC
y***@gmail.com
2
replies
ລັດຖະທຳມະນູນລາວ
started 2008-11-06 09:18:47 UTC
2016-09-15 13:09:04 UTC
y***@gmail.com
Click to Load More...
Loading...


Database (slave) 0.011441 s
48.4844 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `lang` FROM `newsgroup` WHERE `newsgroup_url` = 'soc.culture.laos' (4)
0.000106 s
0.000179 s
0.000137 s
0.000548 s
2.2344 kB
2.3672 kB
2.2676 kB
9.0703 kB
SELECT `code`, `name` FROM `lang` WHERE `code` = 'en' (3)
0.000090 s
0.000110 s
0.000100 s
0.000301 s
2.4141 kB
2.4141 kB
2.4141 kB
7.2422 kB
SELECT * FROM `lang` WHERE `code` = 'en' (1)
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
12.5313 kB
12.5313 kB
12.5313 kB
12.5313 kB
SELECT * FROM `newsgroup` WHERE `newsgroup_url` = 'soc.culture.laos' (1)
0.000142 s
0.000142 s
0.000142 s
0.000142 s
5.8047 kB
5.8047 kB
5.8047 kB
5.8047 kB
SELECT `thread_id` FROM `thread` WHERE `newsgroup_id` = '16837' AND `mailinglist_id` = '0' AND `visible` = '1' AND `replycount` > '0' ORDER BY `date_last` DESC LIMIT 30 OFFSET 0 (1)
0.005762 s
0.005762 s
0.005762 s
0.005762 s
2.6797 kB
2.6797 kB
2.6797 kB
2.6797 kB
SELECT MIN(date_last) AS date FROM `thread` WHERE `newsgroup_id` = '16837' AND `mailinglist_id` = 0 (1)
0.000126 s
0.000126 s
0.000126 s
0.000126 s
2.2031 kB
2.2031 kB
2.2031 kB
2.2031 kB
SELECT COUNT(freshness) AS rank FROM `newsgroup` WHERE `freshness` > '0' (1)
0.000709 s
0.000709 s
0.000709 s
0.000709 s
2.2031 kB
2.2031 kB
2.2031 kB
2.2031 kB
SELECT * FROM `thread` WHERE `newsgroup_id` = '16837' AND (`thread_id` = '5014' OR `thread_id` = '4779' OR `thread_id` = '21538' OR `thread_id` = '4635' OR `thread_id` = '3093' OR `thread_id` = '2808' OR `thread_id` = '19805' OR `thread_id` = '16077' OR `thread_id` = '7240' OR `thread_id` = '21531' OR `thread_id` = '21511' OR `thread_id` = '1496' OR `thread_id` = '3737' OR `thread_id` = '18597' OR `thread_id` = '21482' OR `thread_id` = '21505' OR `thread_id` = '15640' OR `thread_id` = '21471' OR `thread_id` = '21499' OR `thread_id` = '4486' OR `thread_id` = '18109' OR `thread_id` = '21486' OR `thread_id` = '21395' OR `thread_id` = '21447' OR `thread_id` = '9' OR `thread_id` = '21472' OR `thread_id` = '21463' OR `thread_id` = '21473' OR `thread_id` = '21464' OR `thread_id` = '11678') AND `mailinglist_id` = 0 ORDER BY `date_last` DESC (1)
0.003699 s
0.003699 s
0.003699 s
0.003699 s
6.7500 kB
6.7500 kB
6.7500 kB
6.7500 kB
Kohana 0.003136 s
55.3359 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (84)
0.000001 s
0.000097 s
0.000037 s
0.003136 s
0.5234 kB
2.1563 kB
0.6588 kB
55.3359 kB
Requests 0.020878 s
667.5547 kB
Benchmark Min Max Average Total
"/" (1)
0.021541 s
0.021541 s
0.021541 s
0.021541 s
702.5234 kB
702.5234 kB
702.5234 kB
702.5234 kB
Application Execution (959) 0.020430 s 1.228408 s 0.038892 s 0.027417 s
1,105.4531 kB 18,165.6016 kB 1,344.2129 kB 1,311.9609 kB