Discussion:
ໄປສະນີລາວກະສົ່ງຈົດໝາຍແລະຫໍ່ພັດສະດຸຕ່າງໆເຖິງບ້ານຢູ່ບໍ?
(too old to reply)
n***@yahoo.com
2017-02-10 12:17:47 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2017-02-10 12:23:04 UTC
Permalink
Raw Message
n***@yahoo.com
2017-02-19 07:33:25 UTC
Permalink
Raw Message
ຢາກຮູ້ວ່າດຽວນີ້ໄປສະນີ້ໃນປະເທດລາວກະສົ່ງເຄື່ອງຂອງຫີບຫໍ່ແລະຈົດໝາຍເຖິງບ້ານຜູ້ຮັບຢູ່່ບໍ. ຕາມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍິນວ່າ ຈົດໝາຍແລະເອກະສານຈະຖືກນຳໄປຝາກໃວ້ກັບຫ້ອງການຫົວໜ້າບ້ານ ຫລືໃສ່ໃວ້ທີ້ຕູ້ໄປສະນີ P. O. Box ທີ່ຜູ້ຮັບເຊົ່າໃວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ໃຜຮູ້ກະແຊຣໃຫ້ຟັງແນ່ເດີ!
ຖ້າວ່າສົ່ງຈົດໝາຍ ຫລືເອກະສານຫລືສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊົ່າຕູ້ PO Box ນັ້ນ ກະສິຮອດເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍ?
ເພື່ອນຝູງຢູ່ລາວບອກມາວ່າ ຈົດໝາຍຈະເອົາໄປຝາກນຳຫ້ອງການຫົວໜ້າບ້ານ ແລະພະນັກງານຫ້ອງການບ້ານຈະນຳສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບ ວ່າຊັ້ນ. ໄປສະນີລາວຍັງບໍ່ສົ່ງຕົງໄປໃຫ້ຜູ້ຮັບເທື່ອ...ທີ່ບອກມາ.
ມີຫຍັງຄືບໜ້າ Please shar
ພວນພິຣົມ
2017-03-24 00:51:55 UTC
Permalink
Raw Message
ເຂາເຈົ້າໄຊ້ລະບົບໜວ່ຍບໍ່ແມ່ນບ້ານເລກທີນຳ
Loading...