Discussion:
SENSE OF HUMOR: ອ່ານແລ້ວກໍ່ຄິດຮອດສະໂນເຟຣກແດ່ເດີ...
(too old to reply)
s***@gmail.com
2016-01-31 16:30:08 UTC
Permalink
Raw Message
Dear memmbers of Social Culture Laos at WWW.Google.COM,
ອ່ານແລ້ວກໍ່ຄິດຮອດສະໂນເຟຣກແດ່ເດີ...

“ຮຽນເຮັດຜິດໃດດົນ, ຈິ່ງບໍ່ວົນວຽນພໍ້ສະໂນເຟຣກອີກ?”

ຕົ້ນໄມ້ມີດອກຊ້ອນ ເຕັມຕົ້ນຫ້າກບໍ່ບານ
ອີກກໍ່ຢາມລະດູການ ໜາວເຢັນທີ່ກາງແຈ້ງ
ກໍ່ບໍ່ເຫັນແມ່ນແຕ່ແສງ ສະໂນເຟຣກລົງເອີ່ຍ ໃສເດ?
ເຈົ້າເຄີຍໄງ່ຂາວກຸ້ມ ຂາວກະຈາຍເທົ່າທົ່ວບໍຣິເວນ

ເຈົ້າເຄີຍກວມຫຍ້າຂຽວດົກ ໃຫ້ກາຍເປັນຂາວລ້ວນ
ດຽວນີ້ຫຍ້າທີ່ເຄີຍຂຽວລຳ ໄດ້ມີການຖອກຖ່າຍ
ຫ້າກບໍ່ມີຊໍ້າ ສະໂນເຟຣກເຢັນດອກໄຮ່ຫາ ຈັກໃສ
ຮຽນເຄີຍຍ່າງຮ່ວມເຈົ້າ ດົມກິ່ນຂາວນວນ

ແລ້ວກໍ່ຊົມດົມກິນ ດື່ມລົດກິ່ນເຢັນກ້າມ
ອີກກໍ່ຮ່ວມຫຼິ້ນພ້ອມ ຫິມະທົ່ວທອ້ງຖິ່ນ
ເຫດໃດເຈົ້າໄຮ້ຮອຍ ໄງ່ລະອອຍຂາວກຸ້ມ
ອາກາດກໍ່ເຢັນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຫັນເຟຣກເຂົ້າຮໍ່າ ເຫດໃດ?

ເຟຣກເຄີຍນອງສະນັ່ນ ສົ່ງໄງ່ຂາວກວນກຸ້ມຊຸ່ດິນ
ດັ່ງສາຍລົມປິວປີ້ນ ປິວໄງ່ດອກງິວຂາວທົ່ວແຫ່ງ
ຂາວລະອຽດອ່ອຍຊ້ອຍ ເຖິ່ງນ້ອຍກໍ່ດີງາມ ຮຽນແລ້ວ.
ຄິດຮອດເດສະໂນເຟຣກ ໄງ່ນ້ອຍໃຫ່ຍເຢັນທົ່ວແຫ່ງຫົນ

ຈັບຂາວທົ່ວແຫ່ງຫົນ ໝົດມຸມຈຸ້ມແຈ້ບ້ານ
ໜອງທີ່ມີນຳ້ຄ້າງ ກໍ່ໃສດີກ້າມຂາວຜ່ອງ
ນຳ້ຄ້າງທີ່ເຄີຍຍ້ອຍ ດຽວນີ້ກ້າມທົ່ວກະຈາຍ
ໝາຍເຖິງລະດູໜາວ ບ່ອນດີເຢັນຮ່ວມຢູ່

ຫ້າກບໍ່ມີເຟຣກຈ້ອຍ ມອງລະເມີຄ້ອຍຫ່ວງຫາ ຈິງແລ້ວ...
ເຟຣກຫິມະຜູ່ງາມເລີດ ດ່ັງດອກໄມ້ຂາວບານທົ່ວຫົນ
ຮຽນເຮັດຫຍັງຜິດດົນ ຈິ່ງບໍ່ວົນວຽນພໍ້ເຟຣກເຢັນອີກ?


Post by Sulilec account on Saturday, January 31st, 2016, about 11:25 A
s***@gmail.com
2016-01-31 16:52:01 UTC
Permalink
Raw Message
To Google translation automatic machine/robotic body,
It's snowflake, not ferk. I do NOT know what Ferk is. And muscle will never be cold. Muscle is warm in nature. Case in point, translation is not acceptable.

Why AM I still GOT THE offering even though I did reject help?

I sure will continue sending more money to WWW.GOOGLE.COM in California, to be sure that Google got ENOUGH MONEY to help fix functional and better links.

Regards,
Sulilec

Loading...