Discussion:
SENSE OF HUMOR: “ກະຕາຍໝາຍຈັນ” (To Honor Autume Yet To come...)
(too old to reply)
Sulilec@Email.com
2016-08-20 14:23:04 UTC
Permalink
Raw Message
Sulilec
2016-08-20 14:54:59 UTC
Permalink
Raw Message
SULILEC
2016-08-20 14:55:39 UTC
Permalink
Raw Message
SULILEC
2016-08-20 14:56:19 UTC
Permalink
Raw Message
SULILEC
2016-08-20 14:57:01 UTC
Permalink
Raw Message
ກະບອກບົດ 9
“ກະຕາຍໝາຍຈັນ”

ງາມໜັງໜ້າຕົນແທ້ ດວງຈັນບໍ່ແກ້ແກງໃຫ້ຕົກ
ພຶດຕິກໍາຈັນສົດ ງົດງາມຄົງຄວາມສາດຊ່ອງ
ບົ່ງບອກຜູ່ຊົມມອງ ບໍ່ສົມຕ້ອງມອງດອງຂຽວ
ທ້າຍສຸດ, ກະຕ່າຍຄິດກ້ຽວ ຈັນຮັກດຽວມີຕໍ່ຕົນ
ເປັນຄວາມຮັກອົດທົນ ຮັກງາມທົນດູດດື່ມ
ກາງຄືນຮວ່ມເຈົ້າ ແມ່ນລຳເນົາແລ້ວກໍ່ສົ່ງແສງ
ເມື່ອກະຕ່າຍຄິດໄດ້ ກໍ່ຍິ່ງກັບຮັກຈັນງາມ
ດ້ວຍໂຕບໍ່ຮູ້ລອຍ ບໍ່ຕົກນຳ້ກໍ່ບໍ່ສ້າງຮູ
ເທື່ອນີ້ເຂົາໄດ້ນັ່ງຊົມຢູ່ ທີ່ຮູຄູ່ຮຽງສອງ
ມີກະຕ່າຍຕົວເມັຍ ນ
SULILEC
2016-08-20 15:14:58 UTC
Permalink
Raw Message
Loading...