Discussion:
To LHL: Describe ອີໝາບ້າປາກໝາ อีเหี้ยนิตยา aka Saoseno -ຈໍຕໍສົບເຕື່ອຍ after looking @ photos...
(too old to reply)
n***@yahoo.com
2013-03-07 14:26:20 UTC
Permalink
Raw Message
ບັນລະຍາຍອີເຫັ້ຽນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.

FYI: ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...

http:/
s***@yahoo.com
2013-03-08 02:10:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by n***@yahoo.com
ບັນລະຍາຍອີເຫັ້ຽນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.
FYI:  ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000958221074
"Why don't you start another vindictive post ບັກຍາດຫມາມາເກີດNyt
ບັກເຕັ້ຽປາກໝາໂຣກຈິດ ບັກປັນຍາອ່ອນ
ບັກຮູຂີ້ໂຄຍກິດNy
n***@yahoo.com
2013-03-08 02:53:33 UTC
Permalink
Raw Message
ບັນລະຍາຍອີເຫັ້ຽປາກໝາ ອີ Nittaya/saoseno ນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.

FYI: ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...ຫອຍອີມືດນີ້ຄືສີບັນຈຸ tank ເຂົ້າໄປໄດ້ທັງຄັນເລີຍນໍ...
อีเหี้ยนิตยา aka Saoseno -ຈໍຕໍສົບເຕື່ອຍ อีหมาสี้แม่มึง อีปากหมาปัญญาอ่อน อีคางคก อีแย่งหมาเกิด...55555!

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000958221074
Post by s***@yahoo.com
Post by n***@yahoo.com
ບັນລະຍາຍອີເຫັ້ຽນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.
FYI:  ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000958221074
"Why don't you start another vindictive post ບັກຍາດຫມາມາເກີດNyt
ບັກເຕັ້ຽປາກໝາໂຣກຈິດ ບັກປັນຍາອ່ອນ
ບັກຮູຂີ້ໂຄຍກິດNyt..
n***@yahoo.com
2013-03-08 02:56:10 UTC
Permalink
Raw Message
ບັນລະຍາຍอีเหี้ย นิตยา aka Saoseno -ຈໍຕໍສົບເຕື່ອຍ ອີໂຣກຈິດປາກໝາປັນຍາຄວາຍ ອີຄາງຄົກຫີບ້ຳ ອີໝາໄມ່ແດກນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.

FYI: ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...ຄິດວ່າຮູຫອຍມັນຄືສິຍັດ tank ໄດ້ທັງຄັນເລີຍລະ...55555.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000958221074
Post by s***@yahoo.com
Post by n***@yahoo.com
ບັນລະຍາຍອີເຫັ້ຽນີ້ໃຫ້ຟັງແດ່ ຫລັງຈາກເບິ່ງໜ້າຕາຂອງມັນແລ້ວ.
FYI:  ອີເຫັ້ຽໄດ້ຟາດແຕ່ຂອງປອມຫລາຍປີມາແລ້ວ...
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000958221074
"Why don't you start another vindictive post ບັກຍາດຫມາມາເກີດNyt
ບັກເຕັ້ຽປາກໝາໂຣກຈິດ ບັກປັນຍາອ່ອນ
ບັກຮູຂີ້ໂຄຍ
n***@yahoo.com
2013-03-08 02:58:05 UTC
Permalink
Raw Message
Loading...