Discussion:
SENSE OF HUMOR: ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້
(too old to reply)
SULILEC
2016-09-18 01:09:46 UTC
Permalink
Raw Message
"ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້"

ກອນນີ້ກ່າຍຂຽນຂຶ້້ນ ດ້ວຍຝືນຕົວບໍ່ອາດປ່າວ
ບໍ່ກ້າກ່າວບັນດິດຄອນສະຫວັນກຳ້ ຄຳສັກສອນນັ້ນດັ່ງດຽວ
ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້ ນະຄອນມີກໍ່ເພື່ອເດືອນ ຂອນຄືນ
ບັນດິດກໍ່ວິຫານຄອງຈັນດຽວ ຍອດວິຫານໂບກດຽ່ວມີເຫຼັກຫຼາ ຮ່ວມຕ້ອມ
ຍອດວິຫານມີລວດລາຍ ຢູ່ເນີດພູອາດດີສູງເດັ່ນ
ເຄີຍແນມຫຼຽວເຢັນແລງເຊົ້າ ແຝດວິຫານຊາຍເຈົ້າສ້າງຮ່ວມຮຽງ ງາມເດ...
ບັດນີ້ເຫດໃດນໍວິຫານຍອດ ໂບກວັດໃຫ່ຍຜູ່ເຄີຍຮຽງຄຽງສອງ
ບໍ່ກົມກຽວກໍ້ຳເກີງກັນ ໄຮ້ສີສັນເທົ່າທົ່ວ ໃຜແຕ່ງ?
ບໍ່ເທົ່າທຽມຈິ່ງດັ່ງເຮີ່ຍຮ້າຍ ແມ່ນຍ່າງກາຍກໍ່ດັ່ງປິດຢູ່
ດ້ວຍຄູ່ຊ້າຍໝາຍສີກໍ່າ ອີກກຳສຳພັດສີຂາວ ໃດກໍ່?
ເຫດໃດຍອດວິຫານຄູ່ ທີ່ເຄີຍພົບຢູ່ມີແຝດຊາຍຮວ່ມກັນ
ທີ່ເຄີຍກໍ້າເກີ່ງກົມກຽວ ຕັ້ງສູງບໍ່ໂດດດ່ຽວງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຜູ່ຊົມທີ່ກາຍມາ ພໍບໍ່ປ່ຽວທໍ້ແທ້ດຽວດາຍ
ດ້ວຍສ້າງຍາດໝູ່ພີ່ນອ້ງ ຫວັງມອງຈອມທອງໃສແຈ້ງ ສຸກສັນ.

ຍອດແກ້ວພຣະວິຫານ ຜູ່ສ້າງແຝດສໍານານກໍ້າເກີ່ງ ງາມຕາ
ເຫດໃດບໍ່ສ້າງຍອດ ສ້າງກອດຂົວຊ້າຍສະເມີພາບ ດັ່ງດຽວ
ໃຫ້ສະເມີກຳ້ກົມກຽວ ດັ່ງສ້າງແມ່ນໍ້າກ້ຽວຮ່ວມພູ
ດັ່ງສ້າງໝູ່ຮ່ວມກໍ້າ ສ້າງພີ່ນອ້ງນໍາຮ່ວມໝູ່ສົດຊື່ນ ທ່ຽງແທ້
ດັ່ງສ້າງຄືນກ່ອນຮ່ວມກີ້ ສ້າງບ້ານມີເພື່ອຢູ່
ດັ່ງສ້າງທາງຊູ່ເພື່ອທ່ຽວ ປູກກ້ວຍປີດຽວຊໍ່ທີ່ຈອມຕົ້ນ
ເກີດເປັນຄົນເຄົາລົບພໍ່ກັບແມ່ ບໍ່ໃຫ້ແຕ່ໄປໜ້າລືມຫຼັງ...ແດ່ທ້ອນ
ຈິ່ງຄ່ອຍເອໂອ່ອາ້ງເວ້ົາ “ຍອດແກ້ວວິຫານເຈົ້າສູງກ້າງາມຖ້າຜູ່ຊື່ນຊົມ” ສົມຊື່.
Post to www.Google.com at Social Culture Laos on Sat
SULILEC@EMAIL.COM
2017-04-03 19:23:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by SULILEC
"ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້"
ກອນນີ້ກ່າຍຂຽນຂຶ້້ນ ດ້ວຍຝືນຕົວບໍ່ອາດປ່າວ
ບໍ່ກ້າກ່າວບັນດິດຄອນສະຫວັນກຳ້ ຄຳສັກສອນນັ້ນດັ່ງດຽວ
ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້ ນະຄອນມີກໍ່ເພື່ອເດືອນ ຂອນຄືນ
ບັນດິດກໍ່ວິຫານຄອງຈັນດຽວ ຍອດວິຫານໂບກດຽ່ວມີເຫຼັກຫຼາ ຮ່ວມຕ້ອມ
ຍອດວິຫານມີລວດລາຍ ຢູ່ເນີດພູອາດດີສູງເດັ່ນ
ເຄີຍແນມຫຼຽວເຢັນແລງເຊົ້າ ແຝດວິຫານຊາຍເຈົ້າສ້າງຮ່ວມຮຽງ ງາມເດ...
ບັດນີ້ເຫດໃດນໍວິຫານຍອດ ໂບກວັດໃຫ່ຍຜູ່ເຄີຍຮຽງຄຽງສອງ
ບໍ່ກົມກຽວກໍ້ຳເກີງກັນ ໄຮ້ສີສັນເທົ່າທົ່ວ ໃຜແຕ່ງ?
ບໍ່ເທົ່າທຽມຈິ່ງດັ່ງເຮີ່ຍຮ້າຍ ແມ່ນຍ່າງກາຍກໍ່ດັ່ງປິດຢູ່
ດ້ວຍຄູ່ຊ້າຍໝາຍສີກໍ່າ ອີກກຳສຳພັດສີຂາວ ໃດກໍ່?
ເຫດໃດຍອດວິຫານຄູ່ ທີ່ເຄີຍພົບຢູ່ມີແຝດຊາຍຮວ່ມກັນ
ທີ່ເຄີຍກໍ້າເກີ່ງກົມກຽວ ຕັ້ງສູງບໍ່ໂດດດ່ຽວງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຜູ່ຊົມທີ່ກາຍມາ ພໍບໍ່ປ່ຽວທໍ້ແທ້ດຽວດາຍ
ດ້ວຍສ້າງຍາດໝູ່ພີ່ນອ້ງ ຫວັງມອງຈອມທອງໃສແຈ້ງ ສຸກສັນ.
ຍອດແກ້ວພຣະວິຫານ ຜູ່ສ້າງແຝດສໍານານກໍ້າເກີ່ງ ງາມຕາ
ເຫດໃດບໍ່ສ້າງຍອດ ສ້າງກອດຂົວຊ້າຍສະເມີພາບ ດັ່ງດຽວ
ໃຫ້ສະເມີກຳ້ກົມກຽວ ດັ່ງສ້າງແມ່ນໍ້າກ້ຽວຮ່ວມພູ
ດັ່ງສ້າງໝູ່ຮ່ວມກໍ້າ ສ້າງພີ່ນອ້ງນໍາຮ່ວມໝູ່ສົດຊື່ນ ທ່ຽງແທ້
ດັ່ງສ້າງຄືນກ່ອນຮ່ວມກີ້ ສ້າງບ້ານມີເພື່ອຢູ່
ດັ່ງສ້າງທາງຊູ່ເພື່ອທ່ຽວ ປູກກ້ວຍປີດຽວຊໍ່ທີ່ຈອມຕົ້ນ
ເກີດເປັນຄົນເຄົາລົບພໍ່ກັບແມ່ ບໍ່ໃຫ້ແຕ່ໄປໜ້າລືມຫຼັງ...ແດ່ທ້ອນ
ຈິ່ງຄ່ອຍເອໂອ່ອາ້ງເວ້ົາ “ຍອດແກ້ວວິຫານເຈົ້າສູງກ້າງາມຖ້າຜູ່ຊື່ນຊົມ” ສົມຊື່.
Post to www.Google.com at Social Cult
SULILEC@EMAIL.COM
2017-04-03 19:27:55 UTC
Permalink
Raw Message
Test, Test. I am speechless. ​ລອງວ່າ​ແນວ​ໃດ​ດີ...ຂຽນ​ອອກ​ຢູ່ ແຕ່​ເຫດໃດ​ບໍ່​ຕິດ.
Post by SULILEC
"ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້"
ກອນນີ້ກ່າຍຂຽນຂຶ້້ນ ດ້ວຍຝືນຕົວບໍ່ອາດປ່າວ
ບໍ່ກ້າກ່າວບັນດິດຄອນສະຫວັນກຳ້ ຄຳສັກສອນນັ້ນດັ່ງດຽວ
ຮຽນນີ້ເຄີຍແຕ່ພົບພໍ້ ນະຄອນມີກໍ່ເພື່ອເດືອນ ຂອນຄືນ
ບັນດິດກໍ່ວິຫານຄອງຈັນດຽວ ຍອດວິຫານໂບກດຽ່ວມີເຫຼັກຫຼາ ຮ່ວມຕ້ອມ
ຍອດວິຫານມີລວດລາຍ ຢູ່ເນີດພູອາດດີສູງເດັ່ນ
ເຄີຍແນມຫຼຽວເຢັນແລງເຊົ້າ ແຝດວິຫານຊາຍເຈົ້າສ້າງຮ່ວມຮຽງ ງາມເດ...
ບັດນີ້ເຫດໃດນໍວິຫານຍອດ ໂບກວັດໃຫ່ຍຜູ່ເຄີຍຮຽງຄຽງສອງ
ບໍ່ກົມກຽວກໍ້ຳເກີງກັນ ໄຮ້ສີສັນເທົ່າທົ່ວ ໃຜແຕ່ງ?
ບໍ່ເທົ່າທຽມຈິ່ງດັ່ງເຮີ່ຍຮ້າຍ ແມ່ນຍ່າງກາຍກໍ່ດັ່ງປິດຢູ່
ດ້ວຍຄູ່ຊ້າຍໝາຍສີກໍ່າ ອີກກຳສຳພັດສີຂາວ ໃດກໍ່?
ເຫດໃດຍອດວິຫານຄູ່ ທີ່ເຄີຍພົບຢູ່ມີແຝດຊາຍຮວ່ມກັນ
ທີ່ເຄີຍກໍ້າເກີ່ງກົມກຽວ ຕັ້ງສູງບໍ່ໂດດດ່ຽວງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຜູ່ຊົມທີ່ກາຍມາ ພໍບໍ່ປ່ຽວທໍ້ແທ້ດຽວດາຍ
ດ້ວຍສ້າງຍາດໝູ່ພີ່ນອ້ງ ຫວັງມອງຈອມທອງໃສແຈ້ງ ສຸກສັນ.
ຍອດແກ້ວພຣະວິຫານ ຜູ່ສ້າງແຝດສໍານານກໍ້າເກີ່ງ ງາມຕາ
ເຫດໃດບໍ່ສ້າງຍອດ ສ້າງກອດຂົວຊ້າຍສະເມີພາບ ດັ່ງດຽວ
ໃຫ້ສະເມີກຳ້ກົມກຽວ ດັ່ງສ້າງແມ່ນໍ້າກ້ຽວຮ່ວມພູ
ດັ່ງສ້າງໝູ່ຮ່ວມກໍ້າ ສ້າງພີ່ນອ້ງນໍາຮ່ວມໝູ່ສົດຊື່ນ ທ່ຽງແທ້
ດັ່ງສ້າງຄືນກ່ອນຮ່ວມກີ້ ສ້າງບ້ານມີເພື່ອຢູ່
ດັ່ງສ້າງທາງຊູ່ເພື່ອທ່ຽວ ປູກກ້ວຍປີດຽວຊໍ່ທີ່ຈອມຕົ້ນ
ເກີດເປັນຄົນເຄົາລົບພໍ່ກັບແມ່ ບໍ່ໃຫ້ແຕ່ໄປໜ້າລືມຫຼັງ...ແດ່ທ້ອນ
ຈິ່ງຄ່ອຍເອໂອ່ອາ້ງເວ້ົາ “ຍອດແກ້ວວິຫານເຈົ້າສູງກ້າງາມຖ້າຜູ່ຊື່ນຊົມ” ສົມຊື່.
Post to www.Google.com at
Loading...