Discussion:
ຢາກຂໍແຜ່ເອົາຄໍາພະຫຍາທີ່ມີຈົງໂຕຍໃນການກ້ຽວບ່າວລົມສາວ.
(too old to reply)
ປະຊາສິລ
2010-04-22 22:15:47 UTC
Permalink
Raw Message
ພວກເລົ່າເຊື້ອຕົ້ນພ້າວ ເບິ່ງຄາວໃດກໍ່ດີມີສະເນີ
ດັ່ງໂທດອກໄມ້ປູກເອ ປູກເກຢູ່ໄຮ່ສວນ
ລວນແລ້ວແຕ່ງາມດີ ແຕ່ລະປີງາມດີໃຫ້ມາກ
ຢາກໄວ້ຮ່ວມຊ້ອນ ນອນຫຼ
ປະຊາສິລ
2010-04-22 22:18:11 UTC
Permalink
Raw Message
ພວກເລົ່າເຊື້ອຕົ້ນພ້າວ ເບິ່ງຄາວໃດກໍ່ດີມີສະເນ່
ດັ່ງໂທດອກໄມ້ປູກເອ ປູກເກຢູ່ໄຮ່ສວນ
ລວນແລ້ວແຕ່ງາມດີ ແຕ່ລະປີງາມດີໃຫ້ມາກ
ຢາກໄວ້ຮ່ວມຊ້ອນ ນອນຫຼ
ກາສາລາວ
2010-04-24 03:39:16 UTC
Permalink
Raw Message
k***@gmail.com
2016-11-18 13:37:51 UTC
Permalink
Raw Message
ຂ້ານ້ອຍນີ້ລຳບໍ່ເປັນແລ່ວ ແນວຄໍບໍ່ໄດ້ສ່ຽນ
ຄໍກຽນເພີ່ນສ່ຽນໄດ້ ຄໍຂ້ານ້ອຍສ່ຽນບໍ
k***@gmail.com
2017-03-26 03:44:43 UTC
Permalink
Raw Message
ເຖີງເຈົ້າພໍ່ທຸກໆທ່ານທີ່ມີໃຈສັຍສັດທາຢາກອະນຸໂມທະນາໃຫ້ພວກ
ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຽລຸນໄດ້ຮູ້ຈັກຄໍາເວົ້າຄໍາພະຫຍາທີ່
ລຸ້ນພໍ່ແມ່ຕາຍາຍເຄີຍເປົ່າແຄນກ້ຽວບ່າວລົມສາວໄນສມັຍກ່ອນໆ
ທີ່ເພີ່ນຍັງໄຊ້ທຽນໄຂຫຼືຕະກຽງນໍາມັນກາດໄນສມັຍນັ້ນເພື່ອນຄອຍອ້າຍ
ບ່າວຈະມາລົມ.ເພີ່ນຍັງເວົ້າອີກວ່າເງີນເຕັມພາບໍ່ທໍ່ພະຫຍາເຕັມປູມ.
"ຊາດຂອງເພີ່ນແມ່ນຊາດໂພແຕ່ຊາດຂອງໂຕແມ່ນຊາດພ້າວໃຜເດນໍຈະຈັບ
ຈ່ອງນ້າວດືງພ້າວເຂົ້າໄສ່ໂພໄດ້ເດ."
http://www.youtube.com/wat
k***@gmail.com
2017-03-26 03:45:00 UTC
Permalink
Raw Message
ເຖີງເຈົ້າພໍ່ທຸກໆທ່ານທີ່ມີໃຈສັຍສັດທາຢາກອະນຸໂມທະນາໃຫ້ພວກ
ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຽລຸນໄດ້ຮູ້ຈັກຄໍາເວົ້າຄໍາພະຫຍາທີ່
ລຸ້ນພໍ່ແມ່ຕາຍາຍເຄີຍເປົ່າແຄນກ້ຽວບ່າວລົມສາວໄນສມັຍກ່ອນໆ
ທີ່ເພີ່ນຍັງໄຊ້ທຽນໄຂຫຼືຕະກຽງນໍາມັນກາດໄນສມັຍນັ້ນເພື່ອນຄອຍອ້າຍ
ບ່າວຈະມາລົມ.ເພີ່ນຍັງເວົ້າອີກວ່າເງີນເຕັມພາບໍ່ທໍ່ພະຫຍາເຕັມປູມ.
"ຊາດຂອງເພີ່ນແມ່ນຊາດໂພແຕ່ຊາດຂອງໂຕແມ່ນຊາດພ້າວໃຜເດນໍຈະຈັບ
ຈ່ອງນ້າວດືງພ້າວເຂົ້າໄສ່ໂພໄດ້ເດ."
http://www.youtube.com/wat
k***@gmail.com
2017-03-26 03:45:53 UTC
Permalink
Raw Message
SULILEC@EMAIL.COM
2017-04-04 15:10:27 UTC
Permalink
Raw Message
Loading...