Discussion:
Sense of Humor: ພົບຈໍາປາດອກດັ່ງບົ່ງບອກປີໃໝ່ລາວ...
(too old to reply)
s***@gmail.com
2016-06-13 18:34:51 UTC
Permalink
Raw Message
To member of Social Culture Laos at www.Google.com of U.S.A.:

Happy Laos New Year to you and love ones.

ພົບຈໍາປາດອກດັ່ງບົ່ງບອກປີໃໝ່ລາວ...ອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ 2016 (ທີ່ສະຫະຣັດອາເມຣິກາເດີ...)


ເຖິງເຈົ້າບໍ່ຖືກປູກທີ່ໂລກກ້ວງ ດັ່ງເດີມທີ່ເຄີຍພໍ້
ຫ້າກຢູ່ໃນຫ້ອງທໍແສງ ກໍ່ເປັນຕົ້ນໃຫ່ຍແຂງງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຄວາມເບີກບານກ້າ ສະງ່າງາມໃຫ້ຜູ່ຊົມ ຈຳປາເອີຍ...
ຈຳປາບານນານໃບຂຽວນິນ ຮຽນບໍ່ສິ້ນຄໍາຈື່ຈຳ ເຈົ້າດອກ...
ດອກເຈົ້າສີຂາວນວນ ໃຈກາງສີເລືອງອ່ອນໆ ຈື່ດີ
ຕົ້ນດອນກົມໄຮ້ຂົນໜາມ ພາສຳລານໃຈເມື່ອແລເຈົ້າ
ແມ່ນໃຫ່ຍນອ້ຍກໍ່ໃໝ່ບານ ກະລະນານທົ່ວຕົ້ນທີ່
ບົ່ງບອກເຖິງລະດູການ ເດືອນຮ້ອນຮອດຢາມແລ້ວ
ລະດູໜາວທີ່ເຫິງນານ ໄດ້ກາຍພ່າຍຮ່າງຄີງ
ຫິມະຕົກກິ້ງຫຼວງຫຼາຍ ເຢັນກາຍພາໃຈຮຽນຈົດຈໍ່ ໃກຕາ
ບັນນີ້ມອງໃດກໍ່ເບີກບານນາ ພົບເລົ່າດວງບານທົ່ວທີ່
ດັ່ງຊຸປີເບີກບານໃກ ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຍລຸນເຂົ້າເທົ່າແທນ ຈຳປາເອີຍ...
ເຮັດໃຫ້ແດນດົນໜາ ຜູ່ມອງລືມສາເລື່ອງໜາວສັ່ນ.

ຕົ້ນຈຳປາດອກນ້ອຍໆ ໝາຍບານຈຸ້ມໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ
ມັນເປັນດອກແຫ່ງຊາດນຶ່ງ ຮຽນລຶ້ງເຄີຍໃຫ້ກຳເນີດ
ບັນນີ້ແມ່ນຮຽນໃກແສນໃກ ອີກຊູ່ມຸມນຶ່ງໂລກກ້ວງ ກໍ່ຈິງ
ຮຽນກໍ່ຍັງຍິ່ງບໍ່ລືມຫຼົງ ເຄົ້າຕົນຄົນດອກຈຳປາໃຫ່ຍ ຫັ້ນແລ້ວ
ດອກຈຳປາແນວເຄົ້າ ປູກລຳເນົາທີ່ແຄມຮົ້ວ
ຫວັງວ່າຈຳປາຍັງບານທົ່ວ ບົວລະບັດບ່ອນປູກ ນັ້ນແລ້ວ.

ບັດນີ້ພໍ້ເຈົ້າອີກຄັ້ງ ກໍ່ຕົ້ນຕັ້ງຢູ່ຫ້ອງທໍແສງ
ອອກປະກາຍແສງເຫຼື້ອມ ຍັງງາມແຈ້ງຂາວເລືອງເຕັມຕົ້ນ
ເຈົ້າກໍ່ຍັງບານເຕັມຕົ້ນ ແມ່ນຄົນອື່ນຫ້າກຮ່ວມຊົມ (ອັງສະຈັນ...)
ອີກຍັງບົ່ງບອກເວລາລະດູການ ລະດູແລ້ງສຳນານເຂົ້າຮ່ວມ
ອາກາດອັນອົບອຸ່ນເອົ້າ ສີແສງຮອ້ນເຂົ້າຖົບແທນ ຢູ່ເຢັນ
ບົ່ງລັດສະໝີແສງແດດ ຈຳປາບານບອກປີໃໝ່ຊາວລາວ
ໃນວາລະບຸນປີໃໝ່ທີ່ຈ້າວເຂົ້າ ຮຽນຂໍຄຳອວຍພອນໄຊ້ທົ່ວທີ່
ພ້ອມລະລຶກເຖິ່ງຄຸນງາມຄວາມດີ ຜູ່ເຄົ້າຄຽງໃກ້ໃຫ້ສຸກສັນ
ຂໍພອນສັກສິດດີໜັ້ນ ສິ່ງງາມນ້ັນເຢັນຕາແຖມຖ່າຍ ຢູ່ດີ
ຄົງຄວາມຊຸ່ມງາມປົກຫຸ້ມ ດັ່ງດອກຈຳປາຈຸ້ມຮ່ວມກັນ ງາມເດ...
ຕຸ້ມຫຸ້ມຊໍ່ທໍແສງ ດັ່ງຄົນງາມແລງຊຸຢາມໄຮ້ບອກບາງ
ສ້າງຫົວໃຈຮຽນຄິດຮໍ່າພອນ ອວຍພອນທົ່ວໜ້າໃຫ້ຢູ່ເຢັນ ດັ່ງຈຳປາສາທຸ...
KC
2016-06-14 01:07:07 UTC
Permalink
Raw Message
ກອນນີ້ຄວາມໝາຍ
ເອີ Sullilec ຄົງຈະມາມຄວາມວ່າ "ຮຽມ" ບໍ່ເເມນ "ຮຽນ" ນໍ
Post by s***@gmail.com
Happy Laos New Year to you and love ones.
ພົບຈໍາປາດອກດັ່ງບົ່ງບອກປີໃໝ່ລາວ...ອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ 2016 (ທີ່ສະຫະຣັດອາເມຣິກາເດີ...)
ເຖິງເຈົ້າບໍ່ຖືກປູກທີ່ໂລກກ້ວງ ດັ່ງເດີມທີ່ເຄີຍພໍ້
ຫ້າກຢູ່ໃນຫ້ອງທໍແສງ ກໍ່ເປັນຕົ້ນໃຫ່ຍແຂງງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຄວາມເບີກບານກ້າ ສະງ່າງາມໃຫ້ຜູ່ຊົມ ຈຳປາເອີຍ...
ຈຳປາບານນານໃບຂຽວນິນ ຮຽນບໍ່ສິ້ນຄໍາຈື່ຈຳ ເຈົ້າດອກ...
ດອກເຈົ້າສີຂາວນວນ ໃຈກາງສີເລືອງອ່ອນໆ ຈື່ດີ
ຕົ້ນດອນກົມໄຮ້ຂົນໜາມ ພາສຳລານໃຈເມື່ອແລເຈົ້າ
ແມ່ນໃຫ່ຍນອ້ຍກໍ່ໃໝ່ບານ ກະລະນານທົ່ວຕົ້ນທີ່
ບົ່ງບອກເຖິງລະດູການ ເດືອນຮ້ອນຮອດຢາມແລ້ວ
ລະດູໜາວທີ່ເຫິງນານ ໄດ້ກາຍພ່າຍຮ່າງຄີງ
ຫິມະຕົກກິ້ງຫຼວງຫຼາຍ ເຢັນກາຍພາໃຈຮຽນຈົດຈໍ່ ໃກຕາ
ບັນນີ້ມອງໃດກໍ່ເບີກບານນາ ພົບເລົ່າດວງບານທົ່ວທີ່
ດັ່ງຊຸປີເບີກບານໃກ ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຍລຸນເຂົ້າເທົ່າແທນ ຈຳປາເອີຍ...
ເຮັດໃຫ້ແດນດົນໜາ ຜູ່ມອງລືມສາເລື່ອງໜາວສັ່ນ.
ຕົ້ນຈຳປາດອກນ້ອຍໆ ໝາຍບານຈຸ້ມໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ
ມັນເປັນດອກແຫ່ງຊາດນຶ່ງ ຮຽນລຶ້ງເຄີຍໃຫ້ກຳເນີດ
ບັນນີ້ແມ່ນຮຽນໃກແສນໃກ ອີກຊູ່ມຸມນຶ່ງໂລກກ້ວງ ກໍ່ຈິງ
ຮຽນກໍ່ຍັງຍິ່ງບໍ່ລືມຫຼົງ ເຄົ້າຕົນຄົນດອກຈຳປາໃຫ່ຍ ຫັ້ນແລ້ວ
ດອກຈຳປາແນວເຄົ້າ ປູກລຳເນົາທີ່ແຄມຮົ້ວ
ຫວັງວ່າຈຳປາຍັງບານທົ່ວ ບົວລະບັດບ່ອນປູກ ນັ້ນແລ້ວ.
ບັດນີ້ພໍ້ເຈົ້າອີກຄັ້ງ ກໍ່ຕົ້ນຕັ້ງຢູ່ຫ້ອງທໍແສງ
ອອກປະກາຍແສງເຫຼື້ອມ ຍັງງາມແຈ້ງຂາວເລືອງເຕັມຕົ້ນ
ເຈົ້າກໍ່ຍັງບານເຕັມຕົ້ນ ແມ່ນຄົນອື່ນຫ້າກຮ່ວມຊົມ (ອັງສະຈັນ...)
ອີກຍັງບົ່ງບອກເວລາລະດູການ ລະດູແລ້ງສຳນານເຂົ້າຮ່ວມ
ອາກາດອັນອົບອຸ່ນເອົ້າ ສີແສງຮອ້ນເຂົ້າຖົບແທນ ຢູ່ເຢັນ
ບົ່ງລັດສະໝີແສງແດດ ຈຳປາບານບອກປີໃໝ່ຊາວລາວ
ໃນວາລະບຸນປີໃໝ່ທີ່ຈ້າວເຂົ້າ ຮຽນຂໍຄຳອວຍພອນໄຊ້ທົ່ວທີ່
ພ້ອມລະລຶກເຖິ່ງຄຸນງາມຄວາມດີ ຜູ່ເຄົ້າຄຽງໃກ້ໃຫ້ສຸກສັນ
ຂໍພອນສັກສິດດີໜັ້ນ ສິ່ງງາມນ້ັນເຢັນຕາແຖມຖ່າຍ ຢູ່ດີ
ຄົງຄວາມຊຸ່ມງາມປົກຫຸ້ມ ດັ່ງດອກຈຳປາຈຸ້ມຮ່ວມກັນ ງາມເດ...
ຕຸ້ມຫຸ້ມຊໍ່ທໍແສງ ດັ່ງຄົນງາມແລງຊຸຢາມໄຮ້ບອກບາງ
ສ້າງຫົວໃຈຮຽນຄິດຮໍ່າພອນ ອວຍພອນທົ່ວໜ້າໃຫ້ຢູ່ເຢັນ ດັ່ງຈຳປາສາທຸ...
6/13/16; 2:26 P.M., Washing
KC
2016-06-14 13:57:52 UTC
Permalink
Raw Message
ໃນເວລາຂ້ອຍກົດຄໍາຜິດ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈື່ງບໍ່ສົນໃຈ ເຊົາເປັນເພື່ອນ ກັນເເລະກັນ ເເລ້ວຕິ
Post by KC
ກອນນີ້ຄວາມໝາຍ
ເອີ Sullilec ຄົງຈະມາມຄວາມວ່າ "ຮຽມ" ບໍ່ເເມນ "ຮຽນ" ນໍ
Post by s***@gmail.com
Happy Laos New Year to you and love ones.
ພົບຈໍາປາດອກດັ່ງບົ່ງບອກປີໃໝ່ລາວ...ອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ 2016 (ທີ່ສະຫະຣັດອາເມຣິກາເດີ...)
ເຖິງເຈົ້າບໍ່ຖືກປູກທີ່ໂລກກ້ວງ ດັ່ງເດີມທີ່ເຄີຍພໍ້
ຫ້າກຢູ່ໃນຫ້ອງທໍແສງ ກໍ່ເປັນຕົ້ນໃຫ່ຍແຂງງາມສະງ່າ
ໃຫ້ຄວາມເບີກບານກ້າ ສະງ່າງາມໃຫ້ຜູ່ຊົມ ຈຳປາເອີຍ...
ຈຳປາບານນານໃບຂຽວນິນ ຮຽນບໍ່ສິ້ນຄໍາຈື່ຈຳ ເຈົ້າດອກ...
ດອກເຈົ້າສີຂາວນວນ ໃຈກາງສີເລືອງອ່ອນໆ ຈື່ດີ
ຕົ້ນດອນກົມໄຮ້ຂົນໜາມ ພາສຳລານໃຈເມື່ອແລເຈົ້າ
ແມ່ນໃຫ່ຍນອ້ຍກໍ່ໃໝ່ບານ ກະລະນານທົ່ວຕົ້ນທີ່
ບົ່ງບອກເຖິງລະດູການ ເດືອນຮ້ອນຮອດຢາມແລ້ວ
ລະດູໜາວທີ່ເຫິງນານ ໄດ້ກາຍພ່າຍຮ່າງຄີງ
ຫິມະຕົກກິ້ງຫຼວງຫຼາຍ ເຢັນກາຍພາໃຈຮຽນຈົດຈໍ່ ໃກຕາ
ບັນນີ້ມອງໃດກໍ່ເບີກບານນາ ພົບເລົ່າດວງບານທົ່ວທີ່
ດັ່ງຊຸປີເບີກບານໃກ ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຍລຸນເຂົ້າເທົ່າແທນ ຈຳປາເອີຍ...
ເຮັດໃຫ້ແດນດົນໜາ ຜູ່ມອງລືມສາເລື່ອງໜາວສັ່ນ.
ຕົ້ນຈຳປາດອກນ້ອຍໆ ໝາຍບານຈຸ້ມໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ
ມັນເປັນດອກແຫ່ງຊາດນຶ່ງ ຮຽນລຶ້ງເຄີຍໃຫ້ກຳເນີດ
ບັນນີ້ແມ່ນຮຽນໃກແສນໃກ ອີກຊູ່ມຸມນຶ່ງໂລກກ້ວງ ກໍ່ຈິງ
ຮຽນກໍ່ຍັງຍິ່ງບໍ່ລືມຫຼົງ ເຄົ້າຕົນຄົນດອກຈຳປາໃຫ່ຍ ຫັ້ນແລ້ວ
ດອກຈຳປາແນວເຄົ້າ ປູກລຳເນົາທີ່ແຄມຮົ້ວ
ຫວັງວ່າຈຳປາຍັງບານທົ່ວ ບົວລະບັດບ່ອນປູກ ນັ້ນແລ້ວ.
ບັດນີ້ພໍ້ເຈົ້າອີກຄັ້ງ ກໍ່ຕົ້ນຕັ້ງຢູ່ຫ້ອງທໍແສງ
ອອກປະກາຍແສງເຫຼື້ອມ ຍັງງາມແຈ້ງຂາວເລືອງເຕັມຕົ້ນ
ເຈົ້າກໍ່ຍັງບານເຕັມຕົ້ນ ແມ່ນຄົນອື່ນຫ້າກຮ່ວມຊົມ (ອັງສະຈັນ...)
ອີກຍັງບົ່ງບອກເວລາລະດູການ ລະດູແລ້ງສຳນານເຂົ້າຮ່ວມ
ອາກາດອັນອົບອຸ່ນເອົ້າ ສີແສງຮອ້ນເຂົ້າຖົບແທນ ຢູ່ເຢັນ
ບົ່ງລັດສະໝີແສງແດດ ຈຳປາບານບອກປີໃໝ່ຊາວລາວ
ໃນວາລະບຸນປີໃໝ່ທີ່ຈ້າວເຂົ້າ ຮຽນຂໍຄຳອວຍພອນໄຊ້ທົ່ວທີ່
ພ້ອມລະລຶກເຖິ່ງຄຸນງາມຄວາມດີ ຜູ່ເຄົ້າຄຽງໃກ້ໃຫ້ສຸກສັນ
ຂໍພອນສັກສິດດີໜັ້ນ ສິ່ງງາມນ້ັນເຢັນຕາແຖມຖ່າຍ ຢູ່ດີ
ຄົງຄວາມຊຸ່ມງາມປົກຫຸ້ມ ດັ່ງດອກຈຳປາຈຸ້ມຮ່ວມກັນ ງາມເດ...
ຕຸ້ມຫຸ້ມຊໍ່ທໍແສງ ດັ່ງຄົນງາມແລງຊຸຢາມໄຮ້ບອກບາງ
ສ້າງຫົວໃຈຮຽນຄິດຮໍ່າພອນ ອວຍພອນທົ່ວໜ້າໃຫ້ຢູ່ເຢັນ ດັ່ງຈຳປາສາທຸ...
6/13/16; 2:26 P.M., Washington
Loading...