Discussion:
SENSE OF HUMOR: ສຸກສັນວັນເກີດ Fourth of July, Happy Independence Day to You!
(too old to reply)
SULILEC@EMAIL.COM
2016-07-01 14:18:57 UTC
Permalink
Raw Message
To Social Culture Laos of WWW.GOOGLE.COM in United States:

Happy Independence day to you...

ເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າລືມຫົວຕໍ່ສູ້...ສຸກສັນວັນເກີດຈົ່ງມີຕໍ່ເຈົ້າຕະລອດໄປ...

ສຸດທີ່ຮັກ, ໃນວັນເກີດຂອງເຈົ້າ ກົງກັບຄຳເວ້ົາມະຫາຣາດ
ຄົນອະເມຣິກາຮ່ວມກັນປະກາດ ປາບປາມຣາຊາຄ້ານແຫ່ງອັງກິດ
ເປັນວັນແຫ່ງຊຸບັນດິດ ມີຈິດຄິດຮ່ວມປະດິດສະຫຼອງ
ເປັນວັນໄຮ້ແນວໃດເສົ້າໝອງ ຫ້າກປະຄອງສາມາຄີມ່ວນຊື່ນ

ຊຸວັນຄືນລະລຶກເຖິງຄົນເຄົ້າ ຄວບຄູ່ໄລ່່ເລົ່າຝຸງສັດຕູ
ຜູ່ໄຮ້ຄຸນນະທຳອຳມະຫິດຕູ່ ມັກຣາວີຄູ່ລົບລູ່ບໍ່ງ່າຍດາຍ
ການຕໍ່ຊູ້ດົນຈົນກັບກາຍ ສະນະໜີຕາຍເລົ່າຕົງຂ້າມ
ສະຫະຣັດຕັ້ງຕົນສະນະຊູ້ ກູ້ຊາດເປັນເຈົ້າປະເທດ ຂອງຕົນ.

ຊິຶ່ງໝາຍດີອີກຫົນກໍ່ ໃຫ້ປະເທດຍໍຍົກຍ້ອງພູມໃຈ
ເປັນວັນເອີ່ຍດີໄວ້ ວັນປະກາດມະຫາໄຊ ຊຸປີ
ເຊິ່ງກໍ່ກົງກັບວັນເກີດເຈົ້າ ຮຽນຄິດເວ້ົາບໍ່ຫອນຫຼົງ...ຈິ່ງເອີ່ຍ.
ວັນເກີດເຈົ້າຮອດນີ້ ຂໍເຈົ້າພົບແຕ່ສຸກ

ຈົ່ງໄຮ້ໂລຄາອັ່ງອຸກ ທຸກໃຈໄຮ້ຫາຍຮອ້ນ
ນອນຫຼຶນັ່ງທຳດີພອ້ມ ກໍ່ມີໃຈດີແນ່ວແນ່ພາແກ້ໄຂ
ໃຫ້ດັ່ງວັນມະຫາໄຊແທ້ ເປັນວັນແກ້ຊົ່ວຫາຍ... ຫຼັາຫຼັງ
ໃຫ້ເຈົ້າເອົາສະນະເລົ່າຮ້າຍ ເລົ່າຝ່າຍສັດຕູຜູ່ສູ້ຊົນ ຍອກຢ່າງ.

ຈົ່ງເອົາວັນນີ້ເປັນແນວຄິດຕໍ່ຊູ້ ໄຮ້ແນວຄິດປູ້ທີ່ໝົ່ນໝອງ
ໃຫ້ເຈົ້າມີແນວຄິດຈິດປ່ອງ ດັ່ງຫົວໃຈຮຽນປອງບໍ່ຫົດຮໍ່
ນອນບໍ່ມໍ່ນັ່ງບໍ່ມ່ວນໝູ່ນັ້ນ ກໍ່ໝັ່ນເຮັດໃຫ້ກັບດີ
ຈົ່ງຮັກສາພາກໍ່ສ້າງ ບໍ່ໝາຍມ້າງສ້າງໄວ້
SULILEC@EMAIL.COM
2016-07-01 14:20:37 UTC
Permalink
Raw Message
s***@gmail.com
2016-07-01 14:30:44 UTC
Permalink
Raw Message
s***@gmail.com
2016-07-22 22:03:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ***@EMAIL.COM
Happy Independence day to you...
ເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າລືມຫົວຕໍ່ສູ້...
ສຸກສັນວັນເກີດຈົ່ງມີຕໍ່ເຈົ້າຕະລອດໄປ...
ສຸດທີ່ຮັກ, ໃນວັນເກີດຂອງເຈົ້າ ກົງກັບຄຳເວ້ົາມະຫາຣາດ
ຄົນອະເມຣິກາຮ່ວມກັນປະກາດ ປາບປາມຣາຊາຄ້ານແຫ່ງອັງກິດ
ເປັນວັນແຫ່ງຊຸບັນດິດ ມີຈິດຄິດຮ່ວມປະດິດສະຫຼອງ
ເປັນວັນໄຮ້ແນວໃດເສົ້າໝອງ ຫ້າກປະຄອງສາມາຄີມ່ວນຊື່ນ
ຊຸວັນຄືນລະລຶກເຖິງຄົນເຄົ້າ ຄວບຄູ່ໄລ່່ເລົ່າຝຸງສັດຕູ
ຜູ່ໄຮ້ຄຸນນະທຳອຳມະຫິດຕູ່ ມັກຣາວີຄູ່ລົບລູ່ບໍ່ງ່າຍດາຍ
ການຕໍ່ຊູ້ດົນຈົນກັບກາຍ ສະນະໜີຕາຍເລົ່າຕົງຂ້າມ
ສະຫະຣັດຕັ້ງຕົນສະນະຊູ້ ກູ້ຊາດເປັນເຈົ້າປະເທດ ຂອງຕົນ.
ຊິຶ່ງໝາຍດີອີກຫົນກໍ່ ໃຫ້ປະເທດຍໍຍົກຍ້ອງພູມໃຈ
ເປັນວັນເອີ່ຍດີໄວ້ ວັນປະກາດມະຫາໄຊ ຊຸປີ
ເຊິ່ງກໍ່ກົງກັບວັນເກີດເຈົ້າ ຮຽນຄິດເວ້ົາບໍ່ຫອນຫຼົງ...ຈິ່ງເອີ່ຍ.
ວັນເກີດເຈົ້າຮອດນີ້ ຂໍເຈົ້າພົບແຕ່ສຸກ
ຈົ່ງໄຮ້ໂລຄາອັ່ງອຸກ ທຸກໃຈໄຮ້ຫາຍຮອ້ນ
ນອນຫຼຶນັ່ງທຳດີພອ້ມ ກໍ່ມີໃຈດີແນ່ວແນ່ພາແກ້ໄຂ
ໃຫ້ດັ່ງວັນມະຫາໄຊແທ້ ເປັນວັນແກ້ຊົ່ວຫາຍ... ຫຼັາຫຼັງ
ໃຫ້ເຈົ້າເອົາສະນະເລົ່າຮ້າຍ ເລົ່າຝ່າຍສັດຕູຜູ່ສູ້ຊົນ ຍອກຢ່າງ.
ຈົ່ງເອົາວັນນີ້ເປັນແນວຄິດຕໍ່ຊູ້ ໄຮ້ແນວຄິດປູ້ທີ່ໝົ່ນໝອງ
ໃຫ້ເຈົ້າມີແນວຄິດຈິດປ່ອງ ດັ່ງຫົວໃຈຮຽນປອງບໍ່ຫົດຮໍ່
ນອນບໍ່ມໍ່ນັ່ງບໍ່ມ່ວນໝູ່ນັ້ນ ກໍ່ໝັ່ນເຮັດໃຫ້ກັບດີ
ຈົ່ງຮັກສາພາກໍ່ສ້າງ ບໍ່ໝາຍມ້າງສ້າງໄວ້ຫ້າກໄດ້ດີ ດ
Loading...