Discussion:
SENSE OF HUMOR: To Honor Autumn, I Will Wait
(too old to reply)
s***@gmail.com
2016-09-22 12:31:31 UTC
Permalink
Raw Message
Good morning members of Social Culture Laos at www.Google.com:

When I first access to ready Laotian poem from American Online (AOL Board). I got the opportunity to read a Laotian poem written probably in the east coast about military base. I wonder who she/he is. The poem got written into a song, I truly believe. I like to obtain those military base songs if one knows how to order. Do let know.

Regards,
Sulilec Google Account

To Honor Autumn of 2016

"I Will Wait"

ລົມພັດຝຣີກ່ຽວແກ່ວງກວຍ ຕາມທ່າ
ດ່ັງລົມຫອບຮັກສວຍອັນຍະມະນີ ລໍາຄ່າ
ແກ່ວງໄກວຕາມສາຍທາທີ່ຄື້ນ ບ່ອນອື່ນ
ແມ່ນຢືນມອງວາໂຍເອີ້ນ ສີສັນ
ປັດເປົ່າໃບຮອ້ນເບົາເອອັ່ນ ຊ່ວງໃນ
ຫົວໃຈທີ່ຄວ່ຍເຂນັ້ນເຊສັ່ງ “ຄິດເຖິງ”
ເຈົ້າຝອກແມ່ວເມືອງງາມຜູ່ລືນາມ
ເມືອງໜາແໜ້ນຊື່ນາມງາມ ບົ່ງບອກ
ບໍ່ແມ່ນເມື່ອງໄຂລານຫຼິ້ນຢອກ
ເປັນເມື່ອງໃຫ່ຍບໍ່ນອກຊື່ສັດ ລືຊາ...
ເກັ່ງອົງອາດພ້ອມມີຄວາມກ້າ
ຄຸນຄວາມກ້າຫົວໜ້າຫຼາຍແຫ່ງຫົນ ຄົນຮູ້
ໂອນໍ...ຂໍຝາກຝັງຮັກຈິງດ້ວຍໃຈ ສົມແທນ
ມັກຮັກຝອກແມ່ນຜູ່ໂດ່ງດັ່ງ...ເລົ່າລື
ຈົ່່ງຊຸໝຸນວຽນວົນໃກວໃກ ໄລຈາກ
ດັ່ງລົມພາປິວໃກຮຽງ ພຽງຜ່ານ.
Post to Social Culture Laos at
s***@gmail.com
2016-09-22 12:34:55 UTC
Permalink
Raw Message
Ok, spelling check, I meant to type "I first have access to read.." that is.
Post by s***@gmail.com
When I first access to ready Laotian poem from American Online (AOL Board). I got the opportunity to read a Laotian poem written probably in the east coast about military base. I wonder who she/he is. The poem got written into a song, I truly believe. I like to obtain those military base songs if one knows how to order. Do let know.
Regards,
Sulilec Google Account
To Honor Autumn of 2016
"I Will Wait"
ລົມພັດຝຣີກ່ຽວແກ່ວງກວຍ ຕາມທ່າ
ດ່ັງລົມຫອບຮັກສວຍອັນຍະມະນີ ລໍາຄ່າ
ແກ່ວງໄກວຕາມສາຍທາທີ່ຄື້ນ ບ່ອນອື່ນ
ແມ່ນຢືນມອງວາໂຍເອີ້ນ ສີສັນ
ປັດເປົ່າໃບຮອ້ນເບົາເອອັ່ນ ຊ່ວງໃນ
ຫົວໃຈທີ່ຄວ່ຍເຂນັ້ນເຊສັ່ງ “ຄິດເຖິງ”
ເຈົ້າຝອກແມ່ວເມືອງງາມຜູ່ລືນາມ
ເມືອງໜາແໜ້ນຊື່ນາມງາມ ບົ່ງບອກ
ບໍ່ແມ່ນເມື່ອງໄຂລານຫຼິ້ນຢອກ
ເປັນເມື່ອງໃຫ່ຍບໍ່ນອກຊື່ສັດ ລືຊາ...
ເກັ່ງອົງອາດພ້ອມມີຄວາມກ້າ
ຄຸນຄວາມກ້າຫົວໜ້າຫຼາຍແຫ່ງຫົນ ຄົນຮູ້
ໂອນໍ...ຂໍຝາກຝັງຮັກຈິງດ້ວຍໃຈ ສົມແທນ
ມັກຮັກຝອກແມ່ນຜູ່ໂດ່ງດັ່ງ...ເລົ່າລື
ຈົ່່ງຊຸໝຸນວຽນວົນໃກວໃກ ໄລຈາກ
ດັ່ງລົມພາປິວໃກຮຽງ ພຽງຜ່ານ.
Post to Social Culture Laos at WWW.GOOGLE.COM on
Loading...